Global Gözetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti.

İş Yapma Koşullarımız

Müşterinin Ünvanı / Name Of Client  

 

Müşterinin Adresi / Address of Client

 

Telefon No / Telephone No

 

İşin Konusu / Subject of Work

 

Muayene Kapsamı / Scope of Inspection

 

İşin Süresi / Period of Work

 

İşin Birim Fiyatı / Unit Price of Work

 

Ödeme Süresi / Payment Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yasal düzenlemeler veya müşteri ile yapılan sözleşmelerde, aksi yönde bir karar veya farklı bir yazılı hüküm bulunmadığı sürece, GLOBAL GÖZETİM LTD. ŞTİ. (“firma”) ve “müşteri” arasında aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.

2. Firma teyit etmiş olduğu hizmetleri müşterinin talimatına uygun olarak, uzmanlıkları ölçüsünde makul bir özenle yerine getirecektir.  Müşterinin özel talimatı yoksa; firmanın kendi teknik talimatları ya da teknik, ekonomik ve pratik açıdan uygun olacağını kabul ettiği yöntemler kullanılacaktır.

3. Muayene raporlarında belirtilen sonuçlar, müşteri talimatı veya yukarıda belirtilen yöntemlerden elde edilir. Numunelerin analizinden elde edilen veriler, sadece analiz edilen numuneyi tanımlar.

4. Herhangi bir üçüncü tarafa nezaret edilmesi talep edildiğinde; firma sadece belirtilen zamanda ilgili yerde bulunmak, gerekli nezaretin sağlandığını teyit etmek ve sonuçları müşteriye iletmekle sorumludur. Müşteri, firmanın kullanılan araç-gereç ve ölçüm cihazlarının bakım veya kalibrasyon durumu, uygulanan deney yöntemleri, üçüncü taraf personellerinin tutum, nitelik veya ihmalleri ya da analiz sonuçları konusunda sorumlu olmayacağını kabul eder.

5. Firma, sunduğu teklif konusu işler dışındaki herhangi bir olay veya durumu belirtmek veya rapor etmekten sorumlu değildir.

6. Firma, bilgi için gereksinim duyacağı satış sözleşmesi, akreditif, konşimento v.b. belgelerin bir kopyasını müşteriden talep edebilir. Bu durum, yapılacak hizmetin veya firmanın kabul etmiş olduğu sorumluluğun kapsamını değiştirmez.

7. Firma, ekte belirtilen işi kabul etmekle müşteri veya herhangi bir üçüncü tarafın yükümlülüklerini kısmen de olsa üstlenmez.

8. Aksine bir talep veya düzenleme olmadığında numuneler, yapısının uygunluğuna bağlı olarak en fazla 3 ay saklı tutulacak ve belirtilen süre sonunda imha edilecektir.

9. Müşteri, hizmetin temin edilebilmesi için önceden (işin en az 24 saat öncesinden) yeterli bilgi ve belgeleri, gerekli talimatlarla birlikte firmaya iletecektir.

10. Müşteri, firma temsilcilerinin hizmeti gerçekleştireceği tesislere girişi ve işin kesintiye uğramadan yapılması için gerekli prosedürleri yerine getirecektir.

11. Müşteri, hizmetle ilgili fiyatları, ödeme şekli ve süresini iş öncesinde yazılı olarak teyit edecektir. 

12. Firmanın, herhangi bir yetkilisinin ya da temsilcisinin işi yapmasından kaynaklanan herhangi bir maddi kayıp veya hasar tazmini sözkonusu olduğunda; firmanın mali sorumluluğu, hizmetle ilgili fatura bedelinin 3 katını geçemez. Firma, sigortacı veya garantör değildir ve bu sıfatla talep edilecek hiçbir yükümlülüğü kabul etmez. Kayıp veya hasara karşı garanti talep eden müşteriler uygun bir sigorta temin etmelidir.

13. Numunelerin müşteri talimatına bağlı olarak nakledilmesi durumunda, transit kurye veya kargo ile gönderilen numunelerin kaybolmasından firma sorumlu değildir.

14. Firma, müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya aralarında anlaştıkları bilgiler hariç olmak üzere, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde ettiği tüm bilgilerin yönetiminden ve gizliliğinden sorumludur. Yasal mevzuat ve yükümlülükler gereği firmanın beyan etmek zorunda olduğu bilgiler bu kapsamın dışında tutulur.

15. Muayenenin gereği olan hizmetlerin tam olarak yapılmaması durumunda firma, müşteri tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıdan sonra durum düzeltilmezse müşterinin işi firmadan alma, sözleşmeyi feshetme ve zarar ve ziyanını tazmin hakkı saklı kalacaktır.

16. Kontrol dışında ortaya çıkan, önlenemeyen ya da işin yapılmasını engelleyen durumlarda firma en geç 48 saat içinde müşteriyi yazılı olarak bilgilendirecektir. Tarafların sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükleri mücbir sebepten etkilendiği sürece, taraflar etkilenen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf olacaklardır.

17. Firma, yeterli sayıda ve yetkin olan personelini iş süresince görevlendirecek, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri alacak ve/veya iş yerinde geçerli güvenlik kurallarına uyacaktır.

18. Firmanın Tebliğat Adresi “Batı Sitesi Mah. 2306. Cad. Gersan Sitesi No: 26 06370 Batıkent- ANKARA” şeklinde olup, bu adrese yapılacak bildirimler firmanın bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.

19. Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya iddialar, yürürlükte olan yasal mevzuata göre yorumlanacaktır.

20. Yukarıda kapsamı açıklanan muayeneye ilişkin çalışmalar, bu formun müşteri tarafından onaylanması ile başlayacaktır. Bu formun güncel hali www.globalinspection.net/www.globalgozetim.com.tr adresindeki internet sayfasında yayınlanmaktadır.

21. Firma’nın, akredite olduğu kapsamlarda düzenlediği rapor ve sertifikalar ve/veya akreditasyon markası başka amaçlarla (promosyon, ürün, etiket, ambalaj, tanıtım/reklam materyalleri ve/veya reklam kampanyasının herhangi bir parçası) kullanılamaz.

22. Gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda Müşteri, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Firma’nın akredite olduğu kapsamlarla ilgili denetlemeleri gerçekleştiren yetkili kurum ve kuruluşların, Firma tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile kendilerini yerinde ziyaret etmesini ve firma tarafından yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri almasını sağlar. Yetkili kurum ve kuruluşlar firmaya ve müşterilerine haber vermeksizin denetim/ziyaret gerçekleştirebilir. Firma bu denetimleri ve denetim ekibi ile işbirliği yapmayı kabul eder.

23. Hizmetin yapılması için, herhangi bir sözleşme, iş emri ya da teklif formunun onaylanması halinde, bu “İş Yapma Koşulları ve Hükümleri” kabul edilmiş sayılır.

 

1. Unless otherwise agreed in writing or excepted where they are at varience with the provisions of the law, services between GLOBAL GÖZETİM LTD. ŞTİ. (“company”) and “client” shall be governed with these below general conditions of service.

2. The company will provide services using reasonable care and skills in accordance with Client’s specific instructions as confirmed by the company or, in the absence of such instructions, such methods as the company shall consider appropriate on technical, operational and/or financial grounds.

3. Findings of inspection reports are derived from the instructions of client or any methods as stated above.  Reports issued further to the testing of samples indicate company’s opinion on those samples only.

4. Should client request that the company witness any third party intervention, client agrees that the company’s sole responsibility is to be present at the time of the third party’s intervention and to forward the results, or confirm the occcurrence of the intervention. Client agrees that the Company is not responsible for the condition or the calibration of instruments and devices used, the analysis methods applied, the qualifications, actions or omissions of third party personnel or the analysis results.

5. The company is under no obligation to refer to, or report upon, any facts or circumtances which are outside the specific scope of inspections applied.

6. Company should receive the documents from the client, such as copies of sale contracts, letters of credit, bills of lading etc, when required for information only, and do not change the scope of the services or the obligations accepted by the company.

7. Client acknowledges that the Company, by providing the attached services not undertakes to discharge any duty of Client to any third party.

8. Unless otherwise ruled, all samples shall be retained for a maximum 3 months depending on the nature of sample. After that period the samples will be disposed by the Company.

9. The client will ensure that sufficient information, instructions and documents are given in due time (not later than 24 hours prior to the intervention) to enable the required services to be performed.

10. The client will procure all necessary access for the company’s representatives to the premises where the services to be performed, for elimination of any interruptions in the performance of services.

11. The Client will confirm the service fees, payment terms and payment time before the work as written.

12. The liability of the Company in respect of any claim for loss, damage or expense of any nature and howsoever arising shall in no circumtances exceed a total aggregate sum equal to 3 times the amount of the fee paid in the specific service which gives rise to such claim. The firm is neither an insurer nor a guarantor and disclaims all liability in such capacity. Clients seeking a guarantee against loss or damage should obtain appropriate insurance.

13. In the case of submission as per instructions of the client, the Company will not be responsible for samples lost in transit by courier services and the like whether going to or from the company’s offices.

14. The company is under a duty of management and not to reveal the confidential informations of the client gained in the course of the inspection except for the informations that are publicly available or disclosures that are permitted by the client. Disclosures compelled by the laws and regulations are excluded from this scope.

15. In case of failure in precise performance of the services, a written warning is given by client to the company. If the company does not create corrective actions after warning, client has the right of dismissal from service, annulment of contract and claim for damages.

16. In case of any impediments could not be avoided beyond the controls or inhibiting the performance of service, the company will inform the client in 48 hours as written. In the case of force majeure, the parties will be exempt from fulfilling their affected rights and obligations, as long as the parties to the contract cause the contractual rights and obligations.

17. The company will nominate enough number of skilled staff during services, will take occupational health and safety measures and/or respect current safety regulations in the place of work.

18. Residence Address of the company is as; “Batı Sitesi Mah. 2306. Cad. Gersan Sitesi No: 26 06370 Batıkent-ANKARA” and notifications to be posted this address will be acknowledged to the company itself.

19. Contradictions or claims due to the contract will be interpreted according to the current legal arrangements.

20. Operations related with the inspections which its scope explained above will be commenced with the endorsement of this statement by the client. Updated version of this form is published at the pages of www.globalinspection.net/www.globalgozetim.com.tr

21. Reports and certificates issued by the firm in accredited scopes and / or the accreditation mark may not be used for other purposes such as promotion, product, label, packaging, advertising materials and / or any part of the advertising campaign.

22. Where necessary and applicable, the Client shall ensure that the competent authorities and agencies performing the audits related to the scope of the Firm accredited by TS EN ISO/IEC 17020 standard shall have an opportunity to visit the premises for auditing of the service provided by the Firm and to obtain the necessary information about the inspection conducted by the Firm. Authorized institutions and organizations may conduct audits/visits without informing the Firm and its clients. The Firm agrees to cooperate with these audits and audit team.

23. Issuance of a contract, work order or any request for performance of services shall indicate acceptance of the current “Terms and Conditions of Service” at forth.

Etiketler:

Sayfamızı Paylaşın