Global Gözetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti.

İş Yapma Koşullarımız

Müşterinin Ünvanı / Name Of Client  

 

Müşterinin Adresi / Address of Client

 

Telefon No / Telephone No

 

İşin Konusu / Subject of Work

 

Muayene Kapsamı / Scope of Inspection

 

İşin Süresi / Period of Work

 

İşin Birim Fiyatı / Unit Price of Work

 

Ödeme Süresi / Payment Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yasal düzenlemeler veya müşteri ile yapılan sözleşmelerde, aksi yönde bir karar veya farklı bir yazılı hüküm bulunmadığı sürece, GLOBAL GÖZETİM LTD. ŞTİ. (“firma”) ve “müşteri” arasında aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.

2. Firma teyit etmiş olduğu hizmetleri müşterinin talimatına uygun olarak, uzmanlıkları ölçüsünde makul bir özenle yerine getirecektir.  Müşterinin özel talimatı yoksa; firmanın kendi teknik talimatları ya da teknik, ekonomik ve pratik açıdan uygun olacağını kabul ettiği yöntemler kullanılacaktır.

3. Muayene raporlarında belirtilen sonuçlar, müşteri talimatı veya yukarıda belirtilen yöntemlerden elde edilir. Numunelerin analizinden elde edilen veriler, sadece analiz edilen numuneyi tanımlar.

4. Herhangi bir üçüncü tarafa nezaret edilmesi talep edildiğinde; firma sadece belirtilen zamanda ilgili yerde bulunmak, gerekli nezaretin sağlandığını teyit etmek ve sonuçları müşteriye iletmekle sorumludur. Müşteri, firmanın kullanılan araç-gereç ve ölçüm cihazlarının bakım veya kalibrasyon durumu, uygulanan deney yöntemleri, üçüncü taraf personellerinin tutum, nitelik veya ihmalleri ya da analiz sonuçları konusunda sorumlu olmayacağını kabul eder.

5. Firma, sunduğu teklif konusu işler dışındaki herhangi bir olay veya durumu belirtmek veya rapor etmekten sorumlu değildir.

6. Firma, bilgi için gereksinim duyacağı satış sözleşmesi, akreditif, konşimento v.b. belgelerin bir kopyasını müşteriden talep edebilir. Bu durum, yapılacak hizmetin veya firmanın kabul etmiş olduğu sorumluluğun kapsamını değiştirmez.

7. Firma, ekte belirtilen işi kabul etmekle müşteri veya herhangi bir üçüncü tarafın yükümlülüklerini kısmen de olsa üstlenmez.

8. Aksine bir talep veya düzenleme olmadığında numuneler, yapısının uygunluğuna bağlı olarak en fazla 3 ay saklı tutulacak ve belirtilen süre sonunda imha edilecektir.

9. Müşteri, hizmetin temin edilebilmesi için önceden (işin en az 24 saat öncesinden) yeterli bilgi ve belgeleri, gerekli talimatlarla birlikte firmaya iletecektir.

10. Müşteri, firma temsilcilerinin hizmeti gerçekleştireceği tesislere girişi ve işin kesintiye uğramadan yapılması için gerekli prosedürleri yerine getirecektir.

11. Müşteri, hizmetle ilgili fiyatları, ödeme şekli ve süresini iş öncesinde yazılı olarak teyit edecektir. 

12. Firmanın, herhangi bir yetkilisinin ya da temsilcisinin işi yapmasından kaynaklanan herhangi bir maddi kayıp veya hasar tazmini sözkonusu olduğunda; firmanın mali sorumluluğu, hizmetle ilgili fatura bedelinin 3 katını geçemez. Firma, sigortacı veya garantör değildir ve bu sıfatla talep edilecek hiçbir yükümlülüğü kabul etmez. Kayıp veya hasara karşı garanti talep eden müşteriler uygun bir sigorta temin etmelidir.

13. Numunelerin müşteri talimatına bağlı olarak nakledilmesi durumunda, transit kurye veya kargo ile gönderilen numunelerin kaybolmasından firma sorumlu değildir.

14. Firma, müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya aralarında anlaştıkları bilgiler hariç olmak üzere, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde ettiği tüm bilgilerin yönetiminden ve gizliliğinden sorumludur. Yasal mevzuat ve yükümlülükler gereği firmanın beyan etmek zorunda olduğu bilgiler bu kapsamın dışında tutulur.

15. Muayenenin gereği olan hizmetlerin tam olarak yapılmaması durumunda firma, müşteri tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıdan sonra durum düzeltilmezse müşterinin işi firmadan alma, sözleşmeyi feshetme ve zarar ve ziyanını tazmin hakkı saklı kalacaktır.

16. Kontrol dışında ortaya çıkan, önlenemeyen ya da işin yapılmasını engelleyen durumlarda firma en geç 48 saat içinde müşteriyi yazılı olarak bilgilendirecektir. Tarafların sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükleri mücbir sebepten etkilendiği sürece, taraflar etkilenen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf olacaklardır.

17. Firma, yeterli sayıda ve yetkin olan personelini iş süresince görevlendirecek, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri alacak ve/veya iş yerinde geçerli güvenlik kurallarına uyacaktır.

18. Firmanın Tebliğat Adresi “Batı Sitesi Mah. 2306. Cad. Gersan Sitesi No: 26 06370 Batıkent- ANKARA” şeklinde olup, bu adrese yapılacak bildirimler firmanın bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.

19. Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya iddialar, yürürlükte olan yasal mevzuata göre yorumlanacaktır.

20. Yukarıda kapsamı açıklanan muayeneye ilişkin çalışmalar, bu formun müşteri tarafından onaylanması ile başlayacaktır. Bu formun güncel hali www.globalinspection.net/www.globalgozetim.com.tr adresindeki internet sayfasında yayınlanmaktadır.

21. Firma’nın, akredite olduğu kapsamlarda düzenlediği rapor ve sertifikalar ve/veya akreditasyon markası başka amaçlarla (promosyon, ürün, etiket, ambalaj, tanıtım/reklam materyalleri ve/veya reklam kampanyasının herhangi bir parçası) kullanılamaz.

22. Gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda Müşteri, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Firma’nın akredite olduğu kapsamlarla ilgili denetlemeleri gerçekleştiren yetkili kurum ve kuruluşların, Firma tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile kendilerini yerinde ziyaret etmesini ve firma tarafından yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri almasını sağlar.

23. Hizmetin yapılması için, herhangi bir sözleşme, iş emri ya da teklif formunun onaylanması halinde, bu “İş Yapma Koşulları ve Hükümler”i kabul edilmiş sayılır.

Etiketler:

Sayfamızı Paylaşın